Category: cma


เคล็ดลับง่ายๆ สอนลูกเก่งคณิต ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องตัวเลขหรือ “คณิตศาสตร์” มีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตในประจำวันขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน และยังมีความจำเป็นสำหรับหลายอาชีพในอนาคตของเจ้าตัวน้อย ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ เด็กที่มีพื้นฐานความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ที่ดีนั้น จะสามารถประสบความสำเร็จในด้านการเรียน และการ วางแผนชีวิตในอนาคตได้ดีด้วยเช่นกัน พ่อแม่ส่วนใหญ่จึงอยากให้ลูกได้มีพื้นฐานความรู้คณิตศาสาตร์ติดตัว เพื่อพัฒนาให้เก่งขึ้นไป มาเริ่มปูพื้นฐาน สอนลูกเก่งคณิต ให้ลูกรู้สึกดีและสนุกกับตัวเลข ด้วยเคล็ดลับง่าย ๆ กันค่ะ